Zbigniew Czerwiński – Radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego od roku 1998. Szef klubu radnych AWS w latach 1998 do 2002. Przewodniczący Klubu PiS w latach 2006 -2014. W ciągu 19 lat w samorządzie województwa, sprawował funkcję Przewodniczącego Sejmiku w latach 2005-2006, Przewodniczącego Komisji Budżetowej 2006 -2010. Pracował w Komisji Rewizyjnej, Komisji Zdrowia, Komisji Infrastruktury.

W obecnej kadencji Przewodniczący Komisji Rodziny i Polityki Społecznej, która opracowała program aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych, które korzystają ze świadczeń pomocy społecznej. Program wysoko oceniony przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej doprowadził do współpracy urzędników ośrodków pomocy społecznej i powiatowych urzędów pracy. Pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Społecznej Wielkopolskiego Centrum Onkologii. Inicjator budowy 4 ośrodków radioterapii w Wielkopolsce. Wyróżniony tytułem zasłużony dla Wielkopolskiego Centrum Onkologii w roku 2008. Uczestniczył w opracowaniu programu restrukturyzacji szpitala wojewódzkiego w Lesznie w kadencji 2002 – 2006. Uczestniczył w projekcie łączenia szpitali wojewódzkich w Kaliszu, Poznaniu, Chodzieży i Ludwikowie. Autor większości poprawek zgłoszonych do projektu budżetu województwa w ciągu 20 lat jego istnienia. Jeden z inicjatorów rozwoju transportu kolejowego w województwie wielkopolskim w latach 2002 – 2006. Wspierał rozwój przejazdów turystycznych wykonywanych parowozami z Parowozowni Wolsztyn. W ostatniej kadencji zajmował się sprawami nieudolnego zarządzania szpitalami przez Zarząd Województwa, efektywnością wydatków na organizowanie komunikacji szynowej , zarządzaniem Spółkami województwa i prywatyzacją Spółki Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów S.A. Sposobem kontroli jest zgłoszenie interpelacji lub zapytania przez radnego na sesji Sejmiku. Poniżej kilka z 31 interpelacji i zapytań.

Interpelacja z 23.04.2018

Radny powiedział, iż z uporem Katona Starszego powraca do kwestii kosztów ponoszonych przez Województwo Wielkopolskie na realizację pasażerskich przewozów kolejowych. Stwierdził, iż odpowiedź udzielona mu na zgłoszoną na poprzedniej sesji interpelację, obraża jego intelekt. Zwrócił uwagę, iż w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2018 i lata następne na stronach 64-65, w punkcie 1.3.1.2 zapisano zadanie pn. „Naprawy rewizyjne i główne oraz modernizacja pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego”. Podkreślił, iż szacowany koszt realizacji tego przedsięwzięcia w latach 2018-2023 wyniesie 207 mln zł, co implikuje średnioroczne wydatki na poziomie 34,6 mln zł. Powiedział, iż skoro spółka Koleje Wielkopolskie sp. z o. o. wykonuje prace eksploatacyjna na poziomie 6 mln pociągokilometrów, to koszt eksploatacyjny jednego pociągokilometra wynosi 5,80 zł (iloraz średniorocznych wydatków na naprawy oraz pracy eksploatacyjnej wykonanej przez spółkę). Stwierdził, iż w udzielonej mu odpowiedzi posłużono się wyliczeniem obejmującym zaplanowane wydatki na ten cel w roku 2018, które sięgają kwoty ok. 80 mln zł, co powoduje, iż dopłata do jednego pociągokilometra wynosi jedynie 2,70 zł. Wniósł o opieranie się w ww. wyliczeń na danych zawartych w dokumentach uchwalonych przez Sejmik, a zatem Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Wielkopolskiego, która zakłada perspektywę wydatków do roku 2023. Podkreślił, iż w jego przekonaniu przedstawione mu wyliczenie jest obarczone poważnym błędem. Ponadto wystąpił z propozycją organizacji spotkania roboczego celem przedstawienia stanowisk.

26 luty 2018

Radny wniósł o udostępnienie mu nagrań z pracy komisji konkursowych, gdyż wie, że przebieg ich posiedzeń był nagrywany, dodając, że chodzi mu o nagrania z prac komisji ze wszystkich postępowań konkursowych, które odbywały się w ciągu ostatnich dwóch lat. Wyliczył, że konkursy odbywały się w szpitalu „Dziekanka” w Gnieźnie, w szpitalu w Koninie, w SZOZ nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu oraz Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu

Radny Zbigniew Czerwiński poprosił o bliższe informacje na temat misji naukowo-gospodarczej do Kolumbii w terminie 15-23 lipca 2017 r., której przewodniczył Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak. Stwierdził, że Kolumbia kojarzy się z miastem Medellin, a celem wizyty było nawiązanie współpracy z kolumbijskim regionem Santander, który jest niedaleko Medellin. Poprosił o więcej informacji na temat powodów wyjazdu do Kolumbii oraz o cel wyjazdu. (Czerwiński Zbigniew, 2017-09-25)

19.12.2016

Mówca podniósł kwestię informatyzacji wielkopolskich jednostek służby zdrowia i przypomniał, że sprawą tą zajmuje się od początku tego roku. W ramach pakietów informatycznych, które zakupywano dla wielkopolskich szpitali, zakupiono również licencje, które służą do zarządzania inną dokumentacją niż medyczna. Fakt ten jest zastanawiający, ponieważ wiele jednostek korzysta z bezpłatnego systemu rekomendowanego przez Ministerstwo Cyfryzacji, dotyczącego jednolitego systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją w podmiotach publicznych, który jest do ściągnięcia ze strony internetowej bezpłatnie. Poprosił o wyjaśnienie, ile licencji do zarządzania inną dokumentacją niż medyczna zostało w ramach tego programu informatyzacji wielkopolskich jednostek zakupionych w roku 2015. Jaki był sens tego zakupu, skoro jest bezpłatny system, który każda jednostka może bezpłatnie ściągnąć ze strony rządowej i sporo jednostek z tego systemu korzysta?

18 lipca 2016

Radny zabrał głos w punkcie 6 porządku obrad Informacja o sytuacji spółek prawa handlowego z udziałem Województwa Wielkopolskiego w 2015 roku. Zwrócił uwagę, że kilka spółek prawa handlowego z udziałem województwa marnuje kapitał, w jaki zostały wyposażone. Przykładem takiej spółki jest Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią Sp. z o.o., w którą zainwestowano 2,7 mln zł, a obecnie zostało 370 tys. zł. Od wielu lat podnoszono kwestię słuszności działalności ww. spółki. Jeśli jest potrzeba utrzymywania jej ze względu na trwałość projektu, to powinna być ona tak prowadzona, aby straty były minimalne. Kolejną spółką, którą mówca przywołał dla przykładu są Szpitale Wielkopolski Sp. z o.o. Władze spółki informują, że ma ona prowadzić projekt inwestycyjny i proces informatyzacji szpitala – jednak na ten cel przeznaczają jedynie 3 etaty. W związku z tym, można przyjąć, iż spółka korzysta z pomocy firm zewnętrznych. Należy zastanowić się nad celowością istnienia tej spółki, gdyż projekt inwestycyjny mogłyby realizować departamenty podlegające samorządowi województwa. Radny nadmienił także, że być może sytuacja ta ma na celu zmniejszenie kontroli Sejmik nad przepływem pieniędzy w ramach spółki. Mówca przetoczył także przykład Centrum Wyszkolenia Jeździeckiego Hipodrom Wola Sp. z o.o. Cały czas przeznacza się środki finansowe na tę spółkę, jednak cały czas występuje nierównowaga między przychodami a kosztami – spółka swoimi przychodami jest w stanie pokryć jedynie 2/3 kosztów które ponosi. W opinii radnego, spółka w takiej strukturze nie ma szansy na zbilansowanie się. W gestii właściciela powinno leżeć aby zastanowić się na jej kształtem i dalszym funkcjonowaniem. Podkreślił, że CWJ Hipodrom Wola powinna być objęta szczególnym nadzorem oraz należy doprowadzić do zmiany jej funkcjonowania. Poprosił Zarząd Województwa Wielkopolskiego o przygotowanie informacji w wyżej poruszonych sprawach

Radny odniósł się do swojej wcześniejszej interpelacji w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką ii Dzieckiem w Poznaniu pana prof. Jacka Profaski. Przypomniał, że jednym z trzech powodów takiej decyzji Zarządu Województwa Wielkopolskiego – prezentowanym w uzasadnieniu zwolnienia – było to, że pan J. Profaska nie doprowadził do powstania spółki pracowniczej w Szpitalu Specjalistycznym im. Świętej Rodziny. Z otrzymanej odpowiedzi wynika, że w styczniu 2015 roku dyrektorowi J. Profasce przedstawiono 3 koncepcje w sprawie Szpitala Świętej Rodziny. Na końcu odpowiedzi na interpelację zaznaczono, że warianty dalszego funkcjonowania Szpitala św. Rodziny w Poznaniu nie były oficjalnym stanowiskiem Zarządu Województwa, a stanowiły jedynie przedstawienie kilku alternatyw rozwiązania zaistniałej sytuacji. W związku z tym pan J. Profaska został odwołany ze swojego stanowiska przez to, że nie zrealizował jednej z alternatywnych koncepcji, które de facto nie były stanowiskiem Zarządu Województwa. Radny podkreślił, że jest to sytuacja kuriozalna i skandaliczna. Poprosił o sprecyzowanie czy – jak wynika z uzasadnienia załączonego do uchwały o zwolnieniu pana J. Profaski – został on zwolniony za niepowołanie spółki pracowniczej, czy też – jak to wynika z otrzymanej odpowiedzi na interpelację – to nie było przesłanką do jego zwolnienia? Który z dokumentów poświadcza prawdę – uzasadnienie do uchwały Zarządu czy odpowiedź na interpelację radnego? Jeśli faktycznie powodem zwolnienia pana J. Profaski było niepodjęcie przez niego działań mających na celu utworzenie spółki pracowniczej, wówczas potwierdza się teoria, że Zarząd pomijając Sejmik, zmusza dyrektora do podejmowania działań przekształcających SP ZOZ w spółkę prawa handlowego. Można stwierdzić, że Zarząd po raz kolejny uzurpuje sobie kompetencje Sejmiku Województwa, czemu jako radny będzie się systematycznie przeciwstawiał.  (Czerwiński Zbigniew, 2016-07-18)

Mówca nawiązał do kwestii poruszanej podczas majowego posiedzenia Komisji Budżetowej, kiedy padło zapewnienie, że trwają rozmowy z wykonawcą wind celem usprawnienia ich działania w budynku urzędu. Podkreślił, że wiele osób korzysta w wind, a obecny system wind nie pozwala na szybkie dotarcie na wybrane piętro. Mówca poprosił o informację na jakim etapie są dyskusje z wykonawcą wind i kiedy można spodziewać się usprawnienia ich funkcjonowania? (Czerwiński Zbigniew, 2016-06-27)